รายละเอียดหนังสือ

นิค อาดัมส์

Bookmark and Share


ราคา 350 บาท ลดเหลือ 350 บาท

ผู้แต่ง เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์
ผู้แปล สิทธิชัย แสงกระจ่าง
ISBN 9789740000000
จำนวน 312 หน้า
สำนักพิมพ์ คมบาง
ปีที่พิมพ์ 2558

รายละเอียด
นิค อาดัมส์
24 เรื่องสั้นอิงอัตชีวประวัติผู้เขียน
ผลงานของนักเขียนรางวัลโนเบล
เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์: เขียน
สิทธิชัย แสงกระจ่าง: แปล
อรองค์ ชาคร: บรรณาธิการ
สำนักพิมพ์คมบาง: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับสมบูรณ์)

นิค อาดัมส์ | ขนาด A5 หรือ 16 หน้ายกพิเศษ (14 x 21 ซม.) | หนา 312 หน้า | เข้าเล่มไสกาว ปกปีก | ปกพิมพ์ 4 สี อาบด้านสปอตยูวี | เนื้อในพิมพ์ขาว-ดำ กระดาษถนอมสายตา 70 แกรม | ทุกเล่มระบุหมายเลขลำดับ

ค อาดัมส์  ( The Nick Adams Stories) เป็นรวมเรื่องสั้นของเออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ ที่เป็นเสมือน “อัตชีวประวัติ” ของเขา  มีทั้งหมด 24 เรื่อง แบ่งเป็น 5 ภาค คือ The Northern woods / On his own / War / Soldier home /Company of two
เรื่องสั้นเรียงไล่จากช่วงชีวิตวัยเด็ก ผ่านช่วงสงคราม และการกลับบ้านหลังสงคราม จนถึงการมีครอบครัว 
ฉบับภาษาอังกฤษตีพิมพ์ครั้งแรกในปี ค.ศ.1972 (พ.ศ.2515) ภายหลังผู้เขียนเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งทศวรรษ

ในระหว่างปี ค.ศ.1925-1933 เฮมิงเวย์ตีพิมพ์เรื่องสั้น 16 เรื่องที่มีตัวละครสำคัญชื่อนิค อาดัมส์ไว้ในรวมเรื่องสั้นชุดต่างๆโดยไม่ได้เรียงตามลำดับก่อนหลังของเหตุการณ์ในท้องเรื่อง และแต่ละเรื่องเหตุการณ์ไม่เกี่ยวเนื่องกัน
ในปี 1927 เรื่องสั้นทั้ง 16 เรื่องไม่เพียงได้รับการนำมารวมไว้ในเล่มเดียวกันเรียงตามลำดับเหตุการณ์ หากยังค้นพบเรื่องสั้นนิค อาดัมส์อีก 8 เรื่องที่ยังไม่เคยตีพิมพ์มาก่อน แล้วนำมารวมไว้ด้วย จึงทำให้ได้ภาพชีวิตของนิค อาดัมส์ปะติดปะต่อกันจากวัยเด็กในมิชิแกนตอนบน  จนกระทั่งถึงช่วงเติบโตเป็นผู้ใหญ่   เส้นทางชีวิตของนิค อาดัมส์ดำเนินคู่ขนานกับเส้นทางชีวิตของเฮมิงเวย์เอง

นิค อาดัมส์  เคยพิมพ์มาแล้ว 2 ครั้ง

ครั้งแรกใช้ชื่อเรื่อง นิค อาดัมส์  ตีพิมพ์เมื่อเดือนธันวาคม 2522 โดยสำนักพิมพ์ปิยะสาส์น  ผู้แปลคือสิทธิชัย แสงกระจ่าง ใช้นามปากกาสุจริต เรืองแสนคำ (หน้าปกเขียน สุจริต เรืองแสนคำ แต่ในหน้ารองปกเขียน สุจริต เรื้องแสนคำ) คำนำสำนักพิมพ์ระบุว่าเป็นการรวบรวมต้นฉบับจากที่แปลทยอยลงในนิตยสาร วิทยาสาร รายเดือน 

ครั้งที่สองใช้ชื่อ นิค อาดัมส์ วัยหนุ่มของศิลปิน ตีพิมพ์เมื่อเดือนตุลาคม 2531 โดยสำนักพิมพ์แม่น้ำ  ผู้แปลใช้นามจริง สิทธิชัย แสงกระจ่าง และมีแดนอรัญ แสงทอง เป็นบรรณาธิการ

อย่างไรก็ตาม การจัดพิมพ์สองครั้งก่อนเนื้อความขาดหายไปบางส่วน  การแบ่งภาคไม่เป็นไปตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ   อีกทั้งยังตัดเรื่องสั้นออกไปเหลือเพียง 22 เรื่อง  บางเรื่องตัดทอนบางส่วน และบางเรื่องนำเรื่องสั้น 2 เรื่องมารวมเป็นเรื่องเดียว ซึ่งอาจเป็นความตั้งใจของผู้แปลหรือของบรรณาธิการเมื่อครั้งลงตีพิมพ์ในนิตยสาร  หรืออาจเป็นความตั้งใจในขั้นตอนการรวมเล่มก็ไม่อาจทราบได้

ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ สำนักพิมพ์คมบางนำต้นฉบับมาชำระใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อรองค์ ชาคร อาจารย์ภาควิชาภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) มาเป็นบรรณาธิการ และได้รับเกียรติจากคุณจิรัชฌา จงอุดมเลิศ มหาบัณฑิตจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ทำหน้าที่ แปลเรื่องสั้นที่ถูกตัดไปให้ครบถ้วน