ข่าวและกิจกรรม

สัมมนาสาธารณะ ของขวัญวันเด็ก : ปฏิรูปจิตสำนึกเด็กไทยด้วยหนังสือ “เล่มใหม่”

Bookmark and Share

วันที่ 31 ธ.ค. 2553, 08:40
ผู้โพสต์ anat

รายละเอียด สัมมนาสาธารณะ ของขวัญวันเด็ก : ปฏิรูปจิตสำนึกเด็กไทยด้วยหนังสือ “เล่มใหม่”

                               แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,สำนักงานโครงการส่งเสริมการอ่าน กศน,โครงการ Bangkok read for life – กรุงเทพฯ : มหานครแห่งการอ่าน และแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.) จัดงานสัมมนาสาธารณะ ของขวัญวันเด็ก : ปฏิรูปจิตสำนึกเด็กไทยด้วยหนังสือ “เล่มใหม่” ในวันพุธที่ 5 มกราคม  พ.ศ. 2554  เวลา 13.00 – 16.30 น.  ณ ห้องกรุงธน  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กทม.  โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่างๆมาร่วมงาน และดำเนินรายการโดยคุณประวีณมัย  บ่ายคล้อย  ผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ จากสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย อันมีกำหนดการดังนี้ 

กำหนดการสัมมนาสาธารณะ 

ของขวัญวันเด็ก : ปฏิรูปจิตสำนึกเด็กไทยด้วยหนังสือ “เล่มใหม่”

วันพุธที่ ๕ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องกรุงธน  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กทม.

..........................................

๑๒.๓๐ – ๑๓.๐๐ น.      ลงทะเบียนรับเอกสาร

รับฟังการแสดง ขับขานบทเพลง “ดั่งดวงดาว” 

โดยเด็กๆจากโรงเรียนอนุบาลสานรักหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ น. กล่าวเปิดงาน

โดย ทพ. กฤษดา  เรืองอารีย์รัชต์  * 

ผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

๑๓.๑๐ – ๑๓.๓๐ น. นำเสนอผลวิจัย “แก่นสาระและสุนทรียภาพหนังสือเด็กปฐมวัย: จาก ๑๐๘ 

หนังสือดี สู่เวทีปฏิรูปประเทศไทย”  

โดย อาจารย์พิรุณ อนวัชศิริวงศ์ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมการอ่าน 

                             รศ.ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ น. เปิดเวทีเสนอแนวทางปฏิรูปสังคมไทยด้วยฐานเด็กและเยาวชน “กองทุนสื่อ

เพื่อเด็ก : เส้นทางสื่อสร้างสรรค์และกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคนโยบาย

และภาคประชาสังคม”

โดย คุณเข็มพร  วิรุณราพันธ์ 

ผู้จัดการแผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเด็กและเยาวชน (สสย.)  

๑๓.๔๐ – ๑๖.๓๐ น. นำเสนอมุมมองและแนวทางการปฏิรูปจิตสำนึกใหม่ของสังคมไทยด้วยฐานหนังสือเด็ก

                         โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและเอกชน*

 

ดำเนินรายการ :  คุณประวีณมัย  บ่ายคล้อย  ผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ สถานีโทรทัศน์ทีวีไทย

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมนำเสนอ : สถาบันทีดีอาร์ไอ : ดร.นิพนธ์ พังพงศธร

  สมาคมอนุบาลศึกษาแห่งประเทศไทย : อ.จินตนา  ธรรมวานิช

  บริษัท ไม่ตัน จำกัด : ตัน  ภาสกรนที  (คุณตัน  อดีตโออิชิ)

   กรรมการและผู้จัดการมูลนิธิซีเมนต์ไทย : คุณสุรนุช  ธงศิลา 

  กรรมการและเลขานุการ และ ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล : คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร 

   กรมอนามัย : คุณสุขจริง  ว่องเดชากูล

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย : 

นายวสันต์  วรรณวโรทร  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสำนักกิจกรรมสังคม บริษัทซีพีออลล์จำกัดมหาชน : 

คุณวันทนีย์ นามะสนธิ  

 ผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (ทีเคปาร์ค) : ดร.ทัศนัย วงศ์พิเศษกุล 

แผนงานสนับสนุนการพัฒนาเด็กปฐมวัย สสส. : ดร.ภญ.พัชราภรณ์  ปัญญาวุฒิไกร 

กรมประชาสัมพันธ์ : อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

สมาชิกวุฒิสภา : คุณสมชาย  แสวงการ 

รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) :  

ดร.ชัยยศ  อิ่มสุวรรณ์ 

ฝ่ายสตรี เยาวชน และครอบครัว มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย : 

คุณวัลลภา  นีละไพจิตร 

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : คุณทิพย์สุดา  สุเมธเสนีย์

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ

๑๖.๓๐ น. สรุปและปิดการประชุม

โดย คุณสุดใจ  พรหมเกิด 

ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน 

ร่วมจัดโดย  แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. , สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ,สำนักงานโครงการส่งเสริมการอ่าน กศน. ,โครงการ Bangkok read for life – กรุงเทพฯ : มหานครแห่งการอ่าน , แผนงานสื่อสร้างสุขภาวะเยาวชน (สสย.)

หมายเหตุ :  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตอบรับการเข้าร่วมงาน  ติดต่อ : อ.กรกมล  จึงสำราญ  ฝ่ายประสานจัดกิจกรรมสัมมนาสาธารณะ  089-555-7024