ข่าวและกิจกรรม

กำหนดการงานครบรอบ ๖๖ ปี วันสันติภาพไทย วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

Bookmark and Share

วันที่ 11 ส.ค. 2554, 08:47
ผู้โพสต์ anat

รายละเอียด

กำหนดการงานครบรอบ  ๖๖  ปี  วันสันติภาพไทย

กิจกรรมภาคบ่าย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

วันอังคารที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔
 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. -  พิธีเปิดงานครบรอบ  ๖๖  ปี  วันสันติภาพไทย โดย  อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์/ผู้แทน
-  วางช่อดอกไม้คารวะเสรีไทยและผู้เสียชีวิตระหว่างสงครามโลก ครั้งที่  ๒  ณ  สวนประติมากรรมกำแพงประวัติศาสตร์กับการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย หน้าหอประชุมใหญ่   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ท่าพระจันทร์
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสันติภาพ เดินจากสวนประติมากรรมมาที่จุดชมนิทรรศการใต้โถงห้องอนุสรณ์ฯ (ด้านสนามฟุตบอล)
-  ชมนิทรรศการ เรื่อง “ ๖๖ ปี วันสันติภาพไทย” ณ บริเวณโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  และรับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม

เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐      น.           ลงทะเบียน/รับหนังสือ ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์  ตึกโดม  ชั้น ๒
-   ปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  “ ๖๖  ปี  วันสันติภาพไทย” โดย  คุณหญิงอัมพร    มีศุข     คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เวลา ๑๔.๓๐ -  ๑๖.๓๐ น.               -   เสวนาวิชาการเรื่อง  “มองขบวนการเสรีไทยในบริบทสังคมไทยปัจจุบัน”โดย   พันโท ดร. สรศักดิ์  งามขจรกุลกิจ   อาจารย์ประจำกองวิชาประวัติศาสตร์ส่วนการศึกษา  โรงเรียนนายร้อยพระจุลเกล้า     และอาจารย์  ดร.ณัฐพล  ใจจริง   อาจารย์ประจำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ภาควิชาสังคมศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ดำเนินรายการ  โดย  คุณสันติสุข  โสภณศิริ    กรรมการกลางมูลนิธิปรีดี พนมยงค์ และกรรมการสถาบันปรีดี  พนมยงค์

เวลา  ๑๗.๐๐  น.                                                        -   จบรายการ