”100ปี หมอบุญส่ง เลขะกุล”
นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย ประธานกรรมการจัดงานครบ ”100ปี หมอบุญส่ง เลขะกุล” แถลงว่า วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550 ในช่วงบ่าย ณ สยามสมาคมฯ ถนนสุขุมวิท 21 กทม. นายเกษม สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นประธานเปิดงานรำลึกถึงนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าของไทย ซึ่งจะมีอายุครบ 100 ปี ในปลายปีนี้และวันที่ 9 ก.พ.เป็นวันครบรอบ 15 ปีที่ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมในวัย 85 ปี

ในงานวันนี้ นอกจากฉายวิดิทัศน์ประวัติชีวิตท่านและเรื่องกูปรีของมูลนิธิแฮโรลด์ เจ. คูลลิดจ์ การบรรยายเรื่อง “หมอบุญส่งให้อะไรกับแผ่นดินไทย” และชมนิทรรศการ แล้ว จะมีการแนะนำหนังสือ “คู่มือดูนก นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล นกเมืองไทย” เล่มใหม่ภาษาไทย ซึ่งจัดเพิ่มเติมจากเล่มภาษาอังกฤษที่ออกมาเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว และจำหน่ายในราคาพิเศษ

วัตถุประสงค์ของการจัดงานโอกาสพิเศษครบ 100 ปีนี้ เพื่อเผยแพร่ประวัติชีวิตอันมานะบากบั่นของนายแพทย์บุญส่งที่ได้ศึกษาธรรมชาติวิทยาด้วยความรักและห่วงใย แล้วเผยแพร่ให้ความรู้แก่คนอื่น รวมทั้งกระตุ้นให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญของป่าดงพงไพร และสัตว์ป่า โดยได้เขียนบทความ สารคดี ตำราและนิยายรวม 165 หัวเรื่อง ผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ วารสารนิยมไพรสมาคม ไปพูดหรือฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับธรรมชาติให้แก่เด็กนักเรียนและนักศึกษาตามสถานศึกษาต่างๆ พร้อมกับเรียกร้องให้รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ออกพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ ปี 2502 และ พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 เป็นต้นมา เพื่อกำหนดเขตพื้นที่อันอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไว้ ป้องกันการบุกรุกทำลายป่าและฆ่าสัตว์ป่าอย่างไร้เหตุผล

หลังจากวันเปิดงานที่สยามสมาคมแล้ว วันนักเขียนที่ 5 พฤษภาคม จะมีการอภิปรายแสดงผลงานเขียนหนังสือของท่านร่วมกับสมาคมนักเขียนฯ และตลอดปี 2550 องค์กร กลุ่มอนุรักษ์ฯ นับร้อยแห่งทั่วประเทศ มีชมรมอาสาสมัครอุทยาน สมาคมอนุรักษ์นกฯ มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชฯ และ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นอาทิ จะจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อกระจายความรู้ความเข้าใจเรื่องคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จัดอภิปรายและสัมมนาทางวิชาการ จัดพิมพ์หนังสือ แสดงถึงคุณูปการของนายแพทย์บุญส่ง โดยหยิบยกผลงานของท่านมาวิเคราะห์ให้คนรุ่นหลังได้รู้จักมากขึ้น แสดงความกตัญญูกตเวทิตาและสืบสานต่อปณิธานของท่าน เพื่อรักษามรดกทางธรรมชาตินี้ไว้ให้คงอยู่กับบ้านเมืองตลอดไป

สำนักงานเลขานุการคณะทำงาน โครงการ “100ปี หมอบุญส่ง เลขะกุล”
58/1 แจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 38 ตำบล บางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2574-45107 มือถือ 0-1649-4798

ข่าวจาก http://www.thairath.co.th/news.php?section=sponser&content=36037