การบรรยายทรัพย์สินทางปัญญากับกราฟฟิคดีไซน์
การบรรยาย “ทรัพย์สินทางปัญญากับกราฟฟิคดีไซน์” มุ่งเน้นที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับนักออกแบบกราฟฟิกโดยเฉพาะ เช่น ความสำคัญและประโยชน์ของการจดลิขสิทธิ์ ขั้นตอนการจดทะเบียนลิขสิทธิ์
และการบริหารจัดการสินทรัพย์ทางปัญญา

25 กุมภาพันธ์ 2552 13.30-16.30

ห้อง ออดิทอเรียม TCDC

บรรยายเป็นภาษาไทย ไม่เสียค่าใช้จ่าย

เราก้าวสู่ศตวรรษที่ 21 มาพร้อมๆ กับการทวีความสำคัญอย่างก้าวกระโดดของทรัพย์สินทางปัญญา จากการจัดอันดับ
ความสามารถทางการแข่งขันของ World Economic Forum สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ได้รับการจัดอันดับที่หนึ่งเป็นเวลา
หลายปีติดต่อกัน โดยมีปัจจัยที่สำคัญคือ “สาธารณูปโภคทางความคิด” ที่เอื้ออำนวยต่อการสร้างนวัตกรรม ซึ่งรวมถึง
ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาคการศึกษาในการทำวิจัยและพัฒนา และการผลักดันเรื่องการคุ้มครองทรัพย์สิน
ทางปัญญาอย่างจริงจัง โดยในปี 2005 สหรัฐอเมริกามีขนาดของอุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ถึง 1.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นอุตสาหกรรมที่มีขนาดใหญ่และมีอัตราการเติบโตสูงที่สุดโดยมีขนาดของจีดีพีเท่ากับ 11.12% ของจีดีพีรวมทั้งประเทศ[i]

ในขณะที่อุตสาหกรรมลิขสิทธิ์ของเกาหลีใต้มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงถึง 21% ต่อปี[ii] อันเป็นผลจากการที่รัฐบาลหันมา
ผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยเนื้อหาทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Content) อย่างจริงจัง

ทรัพย์สินทางปัญญาไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป
โหลกาแฟกระปุกเดียวอาจมีส่วนประกอบที่เข้าข่ายได้รับการคุ้มครองทางทรัพย์สินทางปัญญาได้หลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น
สิทธิบัตรลิขสิทธิ์ งานออกแบบ หรือเครื่องหมายการค้า บริษัทอย่างโคคาโคลา บันทึกมูลค่าความนิยม (Goodwill) และ
ทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้อื่นๆ รวมกันในงบดุลถึง 12 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปี 2007

คำถามจึงอยู่ที่ว่า เราจะทำให้การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเป็นเรื่องง่ายๆ ได้อย่างไร ทำอย่างไรจะผลักดันให้เกิดการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างครอบคลุม ในขณะเดียวกันก็สร้างให้เกิดบรรยากาศที่ยืดหยุ่นสำหรับการใช้และสร้างสรรค์
เนื้อหาร่วมกันได้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในยุคดิจิตัลนี้

[i] ข้อมูลจาก Economists Incorporated
[ii] ข้อมูลจากhttp://www.korea.net

การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจัดฝึกอบรมด้านทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกสิ้นเดือน
โดยรับผู้เข้าร่วมไม่เกิน 100 คน/ครั้ง

จุดประสงค์ของการบรรยาย
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทและประเภทของทรัพย์สินทางปัญญาตลอดจนระบบการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ของแต่ละประเทศ
2. เพื่อผลักดันให้เกิดการสร้างและป้องกันมูลค่าจากความคิด
3. เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันสำหรับผู้ประกอบการไทย
4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นรูปธรรม

หมายเหตุ
1. สำรองที่นั่งได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448
2. เริ่มเปิดลงทะเบียนก่อนงานเริ่ม 1 ชั่วโมง
3. ผู้ที่สำรองที่นั่งล่วงหน้า โปรดมาลงทะเบียนยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนงานเริ่มอย่างน้อย 30 นาที
4. การบรรยายเหมาะสำหรับนักออกแบบกราฟฟิกและผู้ประกอบอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

DISCLAIMER

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ
ชั้น 6 ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้ง คอมเพล็กซ์ 622 สุขุมวิท 24 กรุงเทพฯ 10110
เวลาทำการ อังคาร – อาทิตย์ (ปิดวันจันทร์) 10.30 – 21.00 น. โทร. (66) 2 664 8448 แฟ็กซ์. (66) 2 664 8458