ด้วยคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการพิจารณาส่งเสริมงานประพันธ์และนักประพันธ์ไทยให้เจริญก้าวหน้า      ได้เห็นสมควรให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อการรับรางวัลสุภาว์เทวกุล ฯ ประจำปี ๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๑๕) โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๑.ประเภทและเนื้อหาของงาน                  เป็นวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น ความยาวประมาณ ๕-๘ หน้า ไม่จำกัดเนื้อหา

๒.คุณสมบัติของงาน

                   ๒.๑ เขียนเป็นภาษาไทย
                   ๒.๒ สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น มูลนิธิฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที
๒.๓ เป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้า
พิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์
                   ๒.๔ ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล      
                   ๒.๕ ผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า ๑ เรื่อง
๓.เกณฑ์การส่ง
                   ๓.๑ พิมพ์ดีดหน้าเดียว ส่งพร้อมสำเนา ๒ ชุด รวมเป็น ๓ ชุด
                   ๓.๒ ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง มูลนิธิฯไม่ส่งต้นฉบับคืน
๓.๓ กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย
                   ๓.๔ ส่งลงทะเบียนทางไปรษณีย์ที่ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ บางซื่อ กทม.๑๐๘๐๐ โดยคณะกรรมการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

๔.รางวัล
รางวัลมี ๑๐ รางวัล เป็นเงินสด รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท      พร้อมโล่เกียรติยศ
การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

๕.กำหนดเวลา
                   ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒

             ประกาศผลการตัดสิน ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๓ และรับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปี ๒๕๕๓

๖.การพิมพ์ผลงานที่ได้รับรางวัล            

ผลงานที่ได้รับรางวัล มูลนิธิฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๓ ปี โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ รับเป็นผู้จัดพิมพ์ และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์วรรณกรรมพิมพ์รวมเล่มโดยทั่วไปด้วย                                    

                                                                        ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๒            

            
                                          นางสุกัญญา ชลศึกษ์- ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ