กำหนดการ
การสัมมนานักอ่าน ครั้งที่ ๑
สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โครงการวิจัยเรื่อง “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนา

ความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์” และ คณะกรรมการเซเว่นบุ๊ค อวอร์ดส์

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๑

ณ ห้องประชุม ๒ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

ในงานมหกรรมหนังสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑
                        —————–
๘.๓๐      ลงทะเบียน
๙.๐๐      เปิดงาน(นายกสมาคมนักเขียนฯ ผู้แทนคณะกรรมการเซเว่นบุ๊คอวอร์ดส์ )

๙.๑๕      เสวนาพิเศษ:
แนวโน้มและอนาคตของนักอ่านแฟนพันธุ์แท้ในประเทศไทย:ข้อสังเกต โดย ผศ.ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง “การวิจารณ์ในฐานะปรากฏการณ์ร่วมสมัยเพื่อพัฒนาความรู้ด้านสังคมศาสตร์การวิจารณ์”
ดำเนินการโดย จเลิศ เจษฎาวัลย์
      
๑๐.๐๐      พัก-น้ำชากาแฟ

๑๐.๑๕      อภิปราย “อ่านอย่างไรจึงจะไปสู่สังคมคุณภาพ” ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ / รสนา โตสิตระกูล/ ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา / วัชระ สัจจะสารสิน      ดำเนินรายการโดย ชมัยภร แสงกระจ่าง

๑๒.๐๐      พัก-รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

๑๓.๐๐      พิธีขอบคุณ “มิตรนักเขียน”

นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยประกาศเกียรติแด่นิตยสารที่ได้โล่รับรางวัล “มิ่งมิตรนักเขียน” ในฐานะที่ให้พื้นที่แก่วรรณกรรมมานานกว่าครึ่งศตวรรษ และมอบโล่รางวัลแก่นิตยสาร ๓ เล่ม สยามรัฐสัปดาหวิจารณ์/สกุลไทย และ บางกอก

๑๔.๐๐      อภิปราย      “บทบาทบรรณาธิการบนลานอักษร”

บรรณาธิการสยามรัฐสัปดาหวิจารณ์/บรรณาธิการสกุลไทย/บรรณาธิการบางกอก

ดำเนินรายการโดย เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
๑๕.๓๐      พัก-น้ำชากาแฟ      

๑๕.๔๕      อ่านบทกวี “ดิน น้ำ ลม ไฟในอาณาจักรหนังสือ”

๑๖.๓๐      ปิดการสัมมนา      
                        ———————–      
พิธีกรประจำวัน-      รักษ์มนัญญา สมเทพ