วันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะนักเขียนหน้าใหม่ ปี2562 ครั้งที่ 4 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยมี วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวรรณศิลป์แต่ละสาขางานเขียน ได้แก่ ชมัยภร บางคมบาง / อนุสรณ์ ติปยานนท์ / ประชาคม ลุนาชัย /เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ / ปองวุฒิ รุจิระชาคร / วีรพร นิติประภา /วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง และโตมร ศุขปรีชา

โดยคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้อบรมปฎิบัติการให้ความรู้ แก่นักเขียนหน้าใหม่ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในงานเขียน ประกอบด้วย กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักแปล บรรณาธิการ โดย ดลสิทธิ์ บางคมบาง และกิจกรรมเสวนา งานวิจารณ์วรรณกรรม “โลกนักอ่าน-บ้านบัวขาว ของ ไพลิน รุ้งรัตน์” โดย ชมัยภร บางคมบาง ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์