64  ซอยนาคภาษิต  ถนนรามคำแหง
       แขวงสวนหลวง   เขตสวนหลวง 
       กรุงเทพฯ 10250 


     26  ตุลาคม  2552


เรียน  ท่านบรรณาธิการสำนักพิมพ์  ดิฉันนางสาวรมณ กมลนาวิน  และ  นางสาวนารี  เพ็ชรน้อย  ในนาม   ผู้ประสานงานกลุ่มอาสาสมัคร  เค  บี  ดี  มีความประสงค์ใคร่ขอความอนุเคราะห์รับบริจาคหนังสือและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จากท่าน  เพื่อไปมอบให้กับห้องสมุดโรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือ เพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ของเด็ก ๆ  ด้วยการอ่าน  โรงเรียนที่กลุ่มอาสาสมัคร  เค  บี  ดี  จะไปมอบหนังสือนั้นคือ โรงเรียนบ้านหนองจอก(จิตติ-บุญศรี) ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา 1 – 6 ตั้งอยู่ที่  ต.หนองพันจันทร์    อ.บ้านคา  จ.ราชบุรี  ครูผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำห้องสมุดให้กับเด็กนักเรียน  คือ  นางสาวฉลอง  มะลิแก้ว (หนึ่งในอาสาสมัครฯ) แต่เดิมนั้น  ทางโรงเรียนมีห้องสมุดสำหรับให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษา ค้นคว้าและหาความรู้อยู่แล้ว แต่ภายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ทำให้โรงเรียนเสียหายไปมาก  รวมทั้งห้องสมุดของเด็ก ๆ  ด้วย ซึ่งขณะนี้ได้รับการซ่อมแซมและอยู่ระหว่างการฟื้นฟูและจัดหนังสือเข้าห้องสมุด หากแต่ยังขาดหนังสืออยู่เป็นจำนวนมาก  โดยเฉพาะกลุ่มงานวรรณกรรมสำหรับเยาวชน  และกลุ่มเสริมทักษะด้านอื่น ๆ   ทางกลุ่มอาสาสมัคร  เค  บี  ดี  จึงอาสาที่จะช่วยจัดหาหนังสือดังกล่าวให้โรงเรียนอีกทางหนึ่ง  อนึ่ง หากทางสำนักพิมพ์พิจารณาอนุเคราะห์หนังสือให้กับโรงเรียนข้างต้น ขอความกรุณาท่านส่งหนังสือมายัง บ้านเลขที่ 64 ซอยนาคภาษิต ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  หรือหากมีความต้องการให้ทางกลุ่มอาสาฯ  ไปรับหนังสือด้วยตนเอง กรุณาติดต่อที่ นางสาวรมณ กมลนาวิน โทรศัพท์ 086-541-1434  ประสานงานอาสาสมัคร  เค บี ดี


  จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ขอแสดงความนับถืออย่างสูงนางสาวรมณ กมลนาวิน
ประสานงานกลุ่มอาสาสมัคร เค บี ดี