ด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ในคณะกรรมการจัดงานครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์ โดยนางดุษฎี พนมยงค์ ประธานอนุกรรมการฯ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยนางชมัยภร แสงกระจ่าง นายกสมาคมฯ เห็นสมควรให้มีการประกวดเรื่องสั้นขนาดยาว เพื่อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี ปรีดี พนมยงค์ โดยมีกติกาดังต่อไปนี้

1.       เป็นเรื่องสั้นขนาดยาว (Long Short Story) ความยาวประมาณ ๒๕-๓๐ หน้า

2.       ให้มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับ “ความจริง ความลวง” โดยให้ตั้งชื่อเรื่องใหม่

3.       เขียนเป็นภาษาไทย

4.       สร้างสรรค์ขึ้นเอง ไม่แปล หรือดัดแปลงมาจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น คณะอนุกรรมการฯ จะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที

5.       เป็นงานเขียนที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัล ห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์

6.       ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล และขอสงวนสิทธิ์ให้ส่งเพียงคนละ ๑ เรื่อง

7.       ให้พิมพ์ดีดหน้าเดียว ส่งพร้อมสำเนา ๒ ชุด รวมเป็น ๓ ชุด และผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง คณะอนุกรรมการฯ ไม่ส่งต้นฉบับคืน

8.       ใส่ชื่อ-นามสกุลจริง พร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี) ไว้ในต้นฉบับด้วย

9.       ส่งผลงานลงทะเบียนทางไปรษณีย์ หรือส่งด้วยตนเอง ที่สถาบันปรีดี พนมยงค์ ซอยทองหล่อ (สุขุมวิท ๕๕) กทม. ๑๐๑๑๐

10.       รางวัลมี 3 รางวัล ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ เป็นเงินสดจำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนึ่ง ๑๐,๐๐๐ บาท

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง       ๘,๐๐๐ บาท

11.       การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

12.       สิ้นสุดการรับเรื่องที่ส่งเข้าประกวดในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๒ ประกาศผลการตัดสินและรับรางวัลในเดือนธันวาคม ๒๕๕๒ จัดงานรับรางวัลในปี ๒๕๕๓ อันเป็นปีเฉลิมฉลองในวาระครบรอบชาตกาล ๑๑๐ ปี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค์

ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้ง ๓ เรื่อง มูลนิธิฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๓ ปี โดยให้สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักพิมพ์รับเป็นผู้จัดพิมพ์ และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์รวมเล่มโดยทั่วไป