คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการ (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) ในหัวข้อ
“เหลียวหลัง แลหน้า : บทบาทของภาษาและการสื่อสารในสังคม” (Rethinking the Roles of Language and Communication in Society) โดยมีปาฐกถาพิเศษจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. เจตนา นาควัชระ ในหัวข้อ “สังคมเปลี่ยนภาษา : ภาษาเปลี่ยนสังคม” พร้อมทั้งการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ

ในวันศุกร์ที่ 5 กันยายน 2551 เวลา 09.00-17.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบุญชนะ อัตถากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รายละเอียดตามนี้

·             “ภาษาในวรรณคดี” (ผศ.ดร. ประพจน์ อัศววิรุฬหการ)

·            “การวิเคราะห์ “คำบ่งชี้” เชิงวิพากษ์ : ข้อคิดจากปรัชญาพุทธ” (รศ.ดร.กฤษดาวรรณ หงศ์ลดารมภ์)

·            “ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมโฆษณาสุขอนามัยในประเทศไทย ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงทศวรรษที่ 2550” (อ.ดร. วิลลา วิลัยทอง)

·            “บทบาทของภาษาในการโฆษณาเครื่องรางของขลัง” (อ.ดร.ปัทมา พัฒน์พงษ์)

·            “บทบาทและประเด็นการสื่อสาร” (รศ.ดร. ธนวดี บุญลือ)

·            “เทคนิคและข้อผิดพลาดในการแปลอังกฤษเป็นไทย” (รศ.ดร. พัชรี โภคาสัมฤทธิ์)

·            “การสื่อสารของครอบครัวในโลกที่แบนลง” (คุณสุภาวดี หาญเมธี)

สอบถามข้อมูลและสำรองที่นั่งได้ฟรี ที่คณะภาษาและการสื่อสาร โทร. 0-2727-3152 โทรสาร 0-2377-7892

หรือ http://www.nida.ac.th/th/lc