ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเวทีสังเคราะห์และบูรณาการความรู้
       “ชนบทกับเมือง : จากความเหลื่อมล้ำสู่ความร่วมมือ

ด้วยโครงการการเคลื่อนไหวเรื่องความสุขมวลรวมประชาชาติ สู่กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) แผนงานพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะด้านการสร้างเสริมสุขภาพของไทยในระดับนานาชาติ (TGLIP) และองค์กรภาคี ดำเนินโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนัก กรอบแนวคิด การสังเคราะห์และบูรณาการแนวคิดความสุขมวลรวมประชาชาติ เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ รวมทั้งสร้างเครือข่ายและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนานโยบายสาธาณะอย่างมีส่วนร่วม

ในการนี้คณะทำงานฯ ร่วมกับสถาบันวิจัยสังคมและคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีสังเคราะห์และบูรณาการความรู้ โดยมีวิทยากรจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อเรื่อง”ชนบทกับเมือง : จากความเหลื่อมล้ำสู่ความร่วมมือ” ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมจุมภฎ – พันธ์ทิพย์ชั้น อาคารประชาธิปก – รำไพพรรณี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายละเอียดดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าวและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
ศจี กองสุวรรณ
ผู้ประสานงานโครงการ
086 – 8373856 ,[email protected]