กำหนดการ

ชุมนุมปาฐกถา 70 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ”
วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2554
ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอประชุมเล็ก)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

08.30 น.    ลงทะเบียน

09.30 น.    กล่าวเปิดงานโดย ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

10.00 น.    ปาฐกถา เรื่อง “เศรษฐศาสตร์ (ของ) การเมืองไทย”

   โดย ศาสตราจารย์ ดร.ผาสุก พงษ์ไพจิตร

11.00 น.   ปาฐกถา เรื่อง “ธรรมรัฐ/ธรรมาภิบาล: จากไอเอ็มเอฟสู่ใต้ร่มธรรมราชา”

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เกษียร เตชะพีระ

12.00 น.  พักกลางวัน

13.00 น.  ปาฐกถา เรื่อง “สิทธิเสรีภาพของสื่อสารมวลชน ‘หลังทักษิณ’ ”

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลรัตน์ ศิริยุวศักดิ์

14.00 น.  ปาฐกถา เรื่อง “ยุคเปลี่ยนผ่านวรรณกรรมไทย วรรณกรรมไทยยุคเปลี่ยนผ่าน”

โดย รองศาสตราจารย์ ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

15.00 น. ปาฐกถา เรื่อง “มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์ในปัจจุบัน”
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย วินิจจะกูล

16.00 น.  จบรายการชุมนุมปาฐกถา

 

ร่วมจัดในโอกาสคล้ายวันเกิดครบอายุ 70 ปี
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ

โดย ชมรมอุษาคเนย์,เครือข่ายสันติประชาธรรม,
และ เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสันติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์