“โครงการค้นหาคนเขียนบท”

เพื่อสรรหาและสร้างนักเขียนบทละครโทรทัศน์รุ่นใหม่
และส่งเสริมสู่การเป็นนักเขียนบทละครอาชีพในอนาคต

วัตถุประสงค์ : เพื่อสรรหาและสร้างนักเขียนบทละครโทรทัศน์รุ่นใหม่และส่งเสริมสู่การเป็นนักเขียนบทละครอาชีพในอนาคต เพื่อพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทละครโทรทัศน์ให้แก่เยาวชนและผู้ที่มีความสนใจ ส่งเสริมให้เยาวชน และบุคคลทั่วไป ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์

      
คุณสมบัติของผู้สมัคร : อายุตั้งแต่ 23 – 35 ปี
      
ระยะเวลาการรับสมัครผลงาน : ตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2551
ส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์มาที่ “โครงการค้นหาคนเขียนบท ตู้ ปณ. 56 สามเสนใน กรุงเทพ 10400” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริหารการสื่อสารองค์กร โทร. 02 257 0370 – 5 ต่อ 241 – 244
      
หลักฐานการสมัคร : แนวคิดละครของตนเอง 1 เรื่อง โดยพิมพ์รายละเอียด
“โครงเรื่อง (Treatment) และเรื่องย่อ” ลงบนกระดาษ A4 ความยาว 3 หน้ากระดาษ ตัวอักษร Cordia New ขนาด 16 ไม่จำกัดแนวเรื่องต้องมีเนื้อหาสร้างสรรค์ ห้ามอ้างอิงหรือนำนวนิยายและบทประพันธ์ของนักเขียน ท่านอื่นมาดัดแปลงหรือปรับแก้เด็ดขาด ประวัติการทำงานหรือประวัติการศึกษา สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
      
ขั้นตอนการประกวด : การคัดเลือกรอบที่ 1 : คณะกรรมการพิจารณาเรื่องย่อละคร (Treatment) ความยาว 3 หน้ากระดาษ A4 ของผู้เข้าประกวด เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบจำนวน 20 คน การคัดเลือกรอบสัมภาษณ์ : คณะกรรมการทำการสัมภาษณ์ผู้เข้ารอบ 20 คน เพื่อคัดเลือกผู้ผ่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมนักเขียนบทละครและร่วมประกวดในรอบสุดท้ายจำนวน 10 คน กิจกรรมอบรมนักเขียนบทละคร : ผู้เข้ารอบสุดท้าย 10 คน เข้าอบรมกับนักเขียนบทละครโทรทัศน์ ผู้กำกับละคร และนักแสดงของช่อง 7 การประกวดรอบตัดสิน
      
รางวัลการประกวด : รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ประกาศนียบัตรและของรางวัลจากสถานีฯ รองชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมประกาศนียบัตรและของรางวัลจากสถานีฯ
      
ข้อตกลงร่วมกัน ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกให้รับรางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่งานดังกล่าวตามแต่เห็นสมควร
การประกาศผลตัดสินและรับมอบรางวัล จะแจ้งให้ทราบภายหลัง