ที่  ว.๒ /๒๕๕๕        กองทุนศรีบูรพา
                                 ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ซอยทองหล่อ) พระโขนง กทม.๑๐๑๑๐
๑๙  มีนาคม  ๒๕๕๕
 
เรื่อง     “รางวัลศรีบูรพา” ประจำปี ๒๕๕๕
 
เรียน     สื่อมวลชน
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย     ๑.รายนามผู้ได้รับรางวัล “ศรีบูรพา”
๒.ประวัติย่อของ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
 
            ด้วย“รางวัลศรีบูรพา” เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ  สายประดิษฐ์-“ศรีบูรพา” (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก   เป็นรางวัลที่มอบแก่ศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์  ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า และมีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงาม  รวมทั้งเป็นแบบ ฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม โดยมีเงื่อนไขการพิจารณาดังนี้
๑.เป็นนักคิด  นักเขียน นักแปล กวี หรือนักหนังสือพิมพ์ที่มีชีวิตที่เป็นแบบอย่างการใช้ชีวิตที่ดีงามและแบบฉบับการสร้างสรรค์งานที่มีคุณค่าต่อสังคม และมนุษยชาติมาอย่างต่อเนื่อง  จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน อย่างเช่น “ศรีบูรพา”
            ๒.มีผลงานติดต่อกันมายาวนานไม่น้อยกว่า ๓๐ ปี และต่อเนื่องมาจนปัจจุบัน
            ๓.ยังมีชีวิตอยู่
“กองทุนศรีบูรพา”ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ (เว้นพ.ศ.๒๕๓๓ ) มีผู้ได้รับรางวัลมาแล้ว  ๒๒ ครั้ง(เว้น พ.ศ.๒๕๓๓)  มีผู้ได้รับรางวัล  ๒๓ คน และในปี ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ ในคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)ได้ประกาศมอบ “รางวัลเกียรติคุณ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา”  ให้แก่ นายสุวัฒน์ วรดิลก นายขรรค์ชัย  บุนปาน และศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ความละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑
สำหรับปี ๒๕๕๕ นี้คณะกรรมการ  “กองทุนศรีบูรพา”  มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เป็นผู้สมควรได้รับรางวัล  ”ศรีบูรพา” 
อนึ่ง พิธีมอบ  “รางวัลศรีบูรพา” กำหนดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน “วันนักเขียน-๕ พฤษภา” ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕   ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย  โดยในวันดังกล่าวได้เรียนเชิญผู้ได้รับรางวัลกล่าวสุนทรกถา   สำหรับสถานที่จัดงานวันนักเขียนและกำหนดการจัดงานโดยละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 
 
 
                                                   ขอแสดงความนับถือ
 
 
           
                                                (นายประยอม  ซองทอง)
                                           ประธานคณะกรรมการ “กองทุนศรีบูรพา”
 
            โทร.๐๘๙-๑๑๔๕๓๕๓(ประยอม-ประธานกองทุน)
                    ๐๘๙-๙๘๗๙๙๘๐ (ชมัยภร-กรรมการและเลขานุการกองทุนฯ)
 
 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ
 
 ขอบคุณครับ
 ฉัตรชัย   คุ้มอนุวงศ์
(เจ้าหน้าที่สมาคมนักเขียนฯ