หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครขอเชิญชมนิทรรศการชวนคิด ชวนสนทนา ชวนหาความหมายด้วยประเด็นพื้นฐานของการดำรงชีวิต เฉกเช่น “เกิด แก่ เจ็บ ตาย กิน ขี้ ปี้ นอน”มีปราชญ์ทางสังคมท่านหนึ่งกล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า “เพื่อรู้จักตัวเราเอง เราจำเป็นต้องรู้จักคนอื่น เพื่อรู้จักสังคมที่เป็นอยู่ เราต้องรู้จักสังคมอื่นๆ นอกจากสังคมของเรา” เป็นเช่นนี้เพราะเราไม่อาจเข้าใจ หรือรู้ในบางเรื่องอย่างครบถ้วนรอบด้าน หากเรามองจากมุมของตัวเราเองในโลกยุคใหม่ ‘ความรู้’ จึงไม่ใช่เพียง ‘ความจริง’ ที่สถิตนิ่งยุติอย่างเด็ดขาดบนหลักศิลาหรือหน้ากระดาษ แต่ทว่ามันได้แปรสภาพเป็น ‘ความเป็นไปได้’ ที่เคลื่อนไหวไปกับกระบวนการสังคม ผ่านบทสนทนา ความคิดเห็น และการแลกเปลี่ยนทั้งในพื้นที่ส่วนตัวและสาธารณะ


การอยู่ในโลกความรู้จึงอาจเรียกได้ว่า ‘ศิลปะ’ ในแง่ที่ทำให้เรามองเห็นว่า ‘ความรู้’ ไม่ได้มีอยู่ในสิ่งที่ทั่วไปเรียกว่า ‘องค์ความรู้’ เช่น ในแบบเรียน ตำราวิชาการ หนังสือคู่มือต่าง ๆ ฯลฯ เพราะในหลายครั้ง หลายครา เรื่องที่ดูไม่มีอะไรให้รู้ เรื่องที่ถูกห้ามไม่ให้รู้ และเรื่องที่ไม่ใช่ความรู้ก็นับเป็นความรู้ดุจเดียวกัน หาก “จงกล้าที่จะรู้” คือคติธรรมของยุคแห่งแสงสว่าง ที่ทำให้เราตั้งคำถามและใช้เหตุผลในการแสวงหาความรู้ “จงกล้าที่จะไม่รู้” ก็น่าจะเป็นคติธรรมของเรา เพื่อมองหา ‘ความรู้ใหม่ๆ’ จาก ‘ความไม่รู้’
   
นิทรรศการ ตรรกะสังสรรค์ จึงกำเนิดขึ้นเพื่อนำเสนอศิลปะในการแสวงหาความรู้ ผ่านการตั้งคำถาม ต่อการดำรงอยู่ของ ‘มนุษย์’ ที่ต่างก็ต้องเกิด แก่ เจ็บ และตาย โดยระหว่างนั้นย่อมเลี่ยงไม่ได้ ที่เราจะกิน นอน ขับถ่าย และสืบพันธุ์ โดยแรงบันดาลใจส่วนหนึ่งนั้นมาจากตัวตน และผลงานของเสฐียรโกเศศ หรือ พระยาอนุมานราชธน ผู้เป็นสามัญชน นักปราชญ์ นักประวัติศาสตร์ นักนิรุกติศาสตร์ นักวรรณคดีศึกษา นักศาสนวิทยา นักเขียน นักแปล และนักกังขาคติที่ไม่ยอมจำนนต่อความสงสัย


ภัณฑารักษ์รับเชิญคือกิตติพล สรัคคานนท์ ศิลปินผลงานแบ่งเป็นสาขาต่างๆ  คือ สาขาวรรณกรรม (เกิด) โดยล้อม เพ็งแก้ว (ผ่านคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา) สาขาออกแบบ (แก่) โดยประชา สุวีรานนท์ สาขาทัศนศิลป์ (เจ็บ) โดยสุรสีห์ กุศลวงศ์ สาขาศิลปะการแสดง (ตาย) โดยภัทรสุดา อนุมานราชธน สาขาสื่อผสม (กิน) โดยมหาสมุทร บุณยรักษ์ และ เศรษฐวัตร อุทธา สาขาดนตรี (ขี้) โดยตุล ไวฑูรเกียรติ สาขาภาพยนตร์ (ปี้) โดยธัญสก พันสิทธิวรกุล สาขาสถาปัตยกรรม (นอน) โดยสิงห์ อินทรชูโตนิทรรศการ ตรรกะสังสรรค์ ศิลปะแห่งการสนทนา
โดย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
21 กรกฎาคม – 25 กันยายน 2554
ห้องนิทรรศการ ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร


กำหนดการเปิดนิทรรศการ “ตรรกะสังสรรค์”                                             
วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554                         
ณ ห้องนิทรรศการชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค​ร    
18.00 น.  –  ลงทะเบียนสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ​
18.15 น.  –  เข้าสู่งานด้วยการเปิดเพลง โดยคุณตุุล ไวฑูรเกียรติ
18.45 น.  –  กล่าวต้อนรับโดย คุณพิชญา ศุภวานิช ภัณฑารักษ์หอศิลปฯ และคุณภิญโญ ไตรสุริยธรรมา ศิลปิน และผู้ดำเนินรายการหลักของงาน               
–   คุณลักขณา คุณาวิชยานนท์ ผู้อำนวยการหอศิลปฯ กล่าวต้อนรับอย่างเป็นทางการ                
–   คุณพิชญา กล่าวแนะนำภัณฑารักษ์รับเชิญ คุณกิติพล สรัคคานนท์                
–   คุณกิตติพล สรัคคานนท์ ภัณฑารักษ์รับเชิญของนิทรรศการ กล่าวถึงแนวคิดของนิทรรศการ  และแนะนำศิลปินทั้ง 8 ท่าน                
–   คุณภิญโญ แนะนำประธานเปิดนิทรรศการ
19.05 น.  –   คุณสุรสีห์ โกศลนาวิน ประธานมูลนิธิเสฐียรโกเศศ นาคะประทีป กล่าวเปิดนิทรรศการอย่างเป็นทาง​การ ถ่ายภาพรวมกัน ประธานเปิดงาน ผู้อำนวยการหอศิลปฯ ภัณฑารักษ์ ศิลปิน 
19.15 น. –  คุณภิญโญ แนะนำกิจกรรม “พาชมนิทรรศการ” โดยคุณกิตติพล และศิลปิน ทั้ง 8 ท่าน
สาขาทัศนศิลป์ (เจ็บ) สุรสีห์ กุศลวงศ์
สาขาภาพยนตร์ (ปี้) ธัญสก พันสิทธิวรกุล ตามด้วยการแสดงสด​                    
สาขาสถาปัตยกรรม (นอน) สิงห์ อินทรชูโต                    
สาขาดนตรี (ขี้) ตุล ไวฑูรเกียรติ                    
สาขาศิลปะการแสดง (ตาย) ภัทรสุดา อนุมานราชธน                    
สาขาออกแบบ (แก่) ประชา สุวีรานนท์                      
สาขาวรรณกรรม (เกิด) ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา (แทน ล้อม เพ็งแก้ว)                    
สาขาสื่อผสม (กิน) มหาสมุทร บุณยรักษ์ และเศรษฐวัตร อุทธา 
20.00 น.   –  การแสดงดนตรีสด โดย เศรษฐวัฒน์ อุทธา และมหาสมุทร บุณยรักษ์                     
เปิดเพลง โดย ตุล ไวฑูลเกียรติ    


สอบถามเพิ่มเติม  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานค​ร  โทร. 022146630-8 Email: [email protected] Website: www.bacc.or.th
facebook: www.facebook.com/baccpage