ด้วยมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ โดยนางสุกัญญา ชลศึกษ์ (กฤษณา อโศกสิน) ประธานกรรมการ      ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย โดยนางชมัยภร แสงกระจ่าง เห็นสมควรให้มีการประกวดวรรณกรรมเพื่อการรับรางวัลสุภาว์เทวกุล ฯ ประจำปี ๒๕๕๑ (ครั้งที่ ๑๔)

โดยกำหนดให้เป็นนวนิยาย ขนาดสั้น ความยาวประมาณ ๑๕-๒๐ ตอน ไม่จำกัดความยาวของบทและไม่จำกัดเนื้อหา โดยเขียนเป็นภาษาไทย/ สร้างสรรค์ขึ้นเอง/ ไม่แปล-แปลงจากงานเขียนของผู้อื่น กรณีที่มีการลอกเลียนผลงานของผู้อื่น มูลนิธิฯจะดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์ทันที และต้องเป็นงานที่เขียนขึ้นใหม่ ไม่เคยตีพิมพ์หรือรวมเล่มมาก่อน และระหว่างที่เสนอเข้าพิจารณารับรางวัลห้ามส่งให้นิตยสาร หนังสือพิมพ์หรือสำนักพิมพ์เพื่อการตีพิมพ์

ทั้งนี้ ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในวันส่งงานเข้าพิจารณารับรางวัล       และผู้เขียนคนเดียวมีสิทธิ์ส่งได้มากกว่า ๑ เรื่อง

หลักเกณฑ์การส่ง ให้พิมพ์ดีดหน้าเดียว ส่งพร้อมสำเนา ๒ ชุด รวมเป็น ๓ ชุด / ผู้เขียนต้องทำสำเนาเก็บไว้เอง มูลนิธิฯไม่ส่งต้นฉบับคืน / กรุณาใส่ชื่อจริง นามสกุลพร้อมที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ และเบอร์โทรศัพท์(ถ้ามี)ไว้ในต้นฉบับด้วย

/ ส่งลงทะเบียนทางไปรษณีย์ที่ มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ ตู้ ป.ณ.๙ ปท.อ่อนนุช กท.๑๐๒๕๐

หรือที่สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓ (เทวรัตน์) บางซื่อ กทม.๑๐๘๐๐ โดยคณะกรรมการจะนับวันที่ประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

รางวัลมี ๑ รางวัล เป็นเงินสดจำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด      

ปิดรับเรื่องที่จะส่งเข้าพิจารณารับรางวัล วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๑

ประกาศผลการตัดสิน และรับรางวัล ในเดือนมีนาคม ๒๕๕๒      

จัดงานรับรางวัลในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ๒๕๕๒      

ผลงานที่ได้รับรางวัล มูลนิธิฯ ขอลิขสิทธิ์จัดพิมพ์เผยแพร่ครั้งแรกภายในกำหนดเวลา ๓ ปี โดยสำนักพิมพ์นานมีรับเป็นผู้จัดพิมพ์ และผู้ประพันธ์จะได้รับผลตอบแทนตามหลักการค่าลิขสิทธิ์วรรณกรรมพิมพ์รวมเล่มโดยทั่วไปด้วย