คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2551 ชิงโล่เกียรติยศและเงินรางวัลเป็นทุนการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หัวข้อ “How Should the Educational System Foster Leadership Skills?”
ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “Maintaining Thai Identity in a Globalized World”
ส่งแถบบันทึกเสียง หรือ CD สุนทรพจน์ พร้อมบทกล่าวสุนทรพจน์ (script) ภายในวันที่ 30 กันยายน 2551
สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติม คณะภาษาและการสื่อสาร NIDA โทร. 0-2727-3152, 0-2727-3139
รายละเอียดที่ http://www.nida.ac.th/th/lc