ประวัติศาสตร์ศาสนากับการเมืองและการค้าโลก
ในสยามประเทศและสุวรรณภูมิ
ท้องถิ่นเสวนา ร่วมจัดโดย
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร / สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร/สำนักงานศิลปากร ที่ 5 ปราจีนบุรี กรมศิลปากร / และฯลฯ

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม2550
ณ ศาลาลานโพธิ์ วัดสระมรกต
ตำบลโคกไทย อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

08.00 น.       – กิจกรรมศิลปะเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชน
09.00 น.      – ปี่พาทย์ บรรเลงโหมโรงเช้า – กลางวัน
10.30 น.      – พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
11.00 น.      – ถวายภัตตาหารเพล
            -ถวายรูป 4 สี พระนิรันตราย และรอยพระพุทธบาท
12.00 น.      – ปี่พาทย์ บรรเลงหน้าพาทย์เชิญเทวดา
13.00 น.      – เสวนาพิเศษ เรื่อง ประวัติศาสตร์ศาสนากับการเมืองและการค้าโลก
            โดย รองศาสตราจารย์ศรีศักร วัลลิโภดม มูลนิธิ เล็ก – ประไพ วิริยะพันธุ์
            และ ศาสตราจารย์ ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน
–      ดำเนินรายการโดย นิรมล เมธีสุวกุล รายการทุ่งแสงตะวัน ช่อง 3
พร้อมด้วยคณาจารย์ร่วมเสวนา
อาจารย์รุ่งโรจน์ ภิรมย์อนุกูล คณะศิลปศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
อาจารย์ศิริพจน์ เหล่ามานะเจริญ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ฟรี เอกสารแจก และรูป 4 สี พร้อมประวัติย่อ พระนิรันตราย และ รอยพระพุทธบาทคู่
ยุคทวารดี เมืองศรีมโหสถ 1,000 ปีมาแล้ว สุจิตต์วงษ์เทศ บรรณาธิการ