ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
มีความยินดีขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นเกียรติในในพิธีเปิดนิทรรศการ
 
พิมพ์ชิ้นเล็กที่ยิ่งใหญ่  : Little Big Prints
โดย ศิลปินภาพพิมพ์ชาวไทยและศิลปินรับเชิญต่างประเทศกว่า 196 ท่าน
 
พิธีเปิดนิทรรศการ ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2556 เวลา 18.00 น.
ณ หอศิลป์  PSG  Art Gallery  คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ  กรุงเทพฯ 
 
 
นิทรรศการผลงานภาพพิมพ์ขนาดเล็กหลากหลายเทคนิค จากศิลปินภาพพิมพ์ชาวไทยและศิลปินรับเชิญต่างประเทศกว่า 196 ท่าน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ มหิดล ได้ทรงโปรดประทานผลงานศิลปะภาพพิมพ์เข้าร่วมแสดงในนิทรรศการครั้งนี้ด้วย  
ศิลปินที่ร่วมแสดง  อาทิ ศ. ประหยัด พงษ์ดำ, ศ. เดชา วราชุน, รศ. สัญญา วงศ์อร่าม, รศ. กมล ศรีวิชัยนันท์, รศ.กัญญา เจริญศุภกุล, รศ. เทพศักดิ์ ทองนพคุณ, ศ. พิษณุ ศุภนิมิตร, รศ. อัศนีย์ ชูอรุณ, รศ. ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ, ผศ.ถาวร โกอุดมวิทย์, อ.สุรสีห์ กุศลวงศ์, Prof. Malte Sartorius, Prof. Hugo U. Besard, Prof. Walter Jule, Prof. Liz Ingram, Prof. Keisei  Kobayashi, Prof. Ryoji Ikeda, Prof. Hisashi Kurachi, Martin King
 
 
นิทรรศการฯ กำหนดจัดแสดง ตั้งแต่ วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน – วันเสาร์ 29 มิถุนายน 2556
(ทุกวันเว้นวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 10.00- 18.00 น.)
สอบถามรายละเอียดที่  : คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  โทร. 0 -2225-8991