เนื่องในโอกาสครบรอบ ๗๗ ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
วารสารเมืองโบราณ และร้านริมขอบฟ้า ขอเชิญฟังการบรรยายพิเศษ
“มรดก ๒๔๗๕ : สถาปัตยกรรมคณะราษฎร”
โดย อาจารย์ชาตรี ประกิตนนทการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ณ ร้านริมขอบฟ้า วงเวียนอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย
ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพฯ
วันศุกร์ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น.

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕
“คณะราษฎร” พยายามนำเสนอ “สยามใหม่”
ที่ “ก้าวหน้า” ด้วยหลักการพื้นฐานของ “สังคมในอุดมคติ”
คือ เอกราช ปลอดภัย เศรษฐกิจ เสมอภาค เสรีภาพ และการศึกษา
“หลักหกประการ” นี้ถูกอัดฉีดเข้าสู่ภาคส่วนต่างๆ
ไม่เว้นแม้แต่งานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรม

การบรรยายของอาจารย์ชาตรีจะกล่าวถึง
ลักษณะเฉพาะของสถาปัตยกรรม “ยุคคณะราษฎร”
ในแง่ที่มาของแรงบันดาลใจ รูปแบบ ความคลี่คลาย
ก่อนที่จะเสื่อมถอยความนิยมไปในที่สุด
เมื่อระบบการเมืองเปลี่ยนโฉมหน้า ๗๗ ปีให้หลัง
บางที “สถาปัตยกรรมคณะราษฎร” อาจนับเป็น
“มรดก” ชิ้นสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่จาก “การอภิวัฒน์” ก็เป็นได้…

เข้าร่วมฟังฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
สอบถามรายละเอียด
วารสารเมืองโบราณ โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๗๕๐๙
ร้านริมขอบฟ้า โทร. ๐ ๒๖๒๒ ๓๕๑๐

ชาตรี ประกิตนนทการ เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีความสนใจทางวิชาการในประเด็นว่าด้วยประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมไทย และการอนุรักษ์ มีบทความทางวิชาการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารเมืองโบราณ วารสารฟ้าเดียวกัน วารสารอ่าน นิตยสารศิลปวัฒนธรรม และจุลสารหอจดหมายเหตุธรรมศาสตร์ หนังสือ การเมืองและสังคมในศิลปสถาปัตยกรรม: สยามสมัย ไทยประยุกต์ ชาตินิยม ของอาจารย์ชาตรี ได้รับรางวัลชูเกียรติ อุทกะพันธุ์ สาขาศิลปะและวรรณกรรม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นอกจากนั้น อาจารย์ยังมีบทบาทสนับสนุนการอนุรักษ์ย่านเก่าและสถาปัตยกรรมเมือง เช่นชุมชนป้อมมหากาฬ ชุมชนหวั่งหลี และล่าสุด คือการคัดค้านการรื้ออาคารศาลฎีกา หนึ่งใน “มรดกคณะราษฎร” ริมสนามหลวง