กำหนดการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “ วิกฤตพลังงาน กับการมีชีวิตรอดในยุคปัจจุบัน ”
วัน พฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2551      เวลา 15.30-19.30 น.
ณ ห้องเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ C 201 อาคารเจ้าคุณทหาร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15.30 – 16.00 น.            ลงทะเบียน
16.00 – 16.10 น.                   พิธีกรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
16.10 – 16.20 น.                   พิธีเปิดการสัมมนา
                                                            นางสาว วรัญญา สุขไทย ประธานจัดสัมมนา กล่าวรายงาน
                                                             รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ ประธานในพิธี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
                                                             กล่าวเปิดงาน
16.20 – 16.30 น.                   ชมวีดีทัศน์ วิกฤตพลังงาน กับการมีชีวิตรอดในยุคปัจจุบัน
16.30 – 18.00 น.                   เริ่มงานสัมมนาในหัวข้อ “ วิกฤตพลังงาน กับการมีชีวิตรอดในยุค
                                                             ปัจจุบัน ”
                                                             วิทยากรบรรยายพิเศษ
                                                             คุณโสพล สุภาพงษ์       อดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานคร
                                                                                                                        อดีตผู้บริหารบริษัทบางจาก จำกัด (มหาชน)
                                                             นายแพทย์ทวีสิน วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักสุขภาพจิตสังคม
                                                                                                                                     กรมสุขภาพจิต
                                                                                                                                     โฆษกกระทรวงสาธารณสุข
                                                                                                                                     ด้านสุขภาพจิต
18.00 – 18.30 น.                   ช่วงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนา
18.30 – 18.45 น.                   พิธีปิดการสัมมนา
                                                                   นางสาว วรัญญา สุขไทย ประธานจัดสัมมนา กล่าวรายงาน
                                                                   รศ.ศักดิ์ชัย ชูโชติ ประธานในพิธี คณบดี
                                                                   คณะ เทคโนโลยีการเกษตร กล่าวปิดงาน
18.45 – 19.00 น.                        มอบของที่ระลึก ถ่ายภาพคณะวิทยากร
19.00 – 20.00 น.                        ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาเดินทางกลับถึงที่พักโดยสวัสดิภาพ
——————————————————————————-

สอบถามรายละเอียด       โทร. 08-5251- 5265 นางสาววรัญญา สุขไทย ประธานจัดสัมมนา
                                                                         08-9681- 6158 นางสาวรินดา ดวงจิม       ฝ่ายประสานงาน
                                                                         คณะผู้จัดสัมมนา ภาควิชาเทคนิคเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร
                                                                         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง