คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปีของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 31 ปี 2551 หัวข้อ “สถานการณ์พลังงานโลกและการปรับตัวของไทย” ในวันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2551 ตลอดทั้งวัน ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำหนดการของงานสัมมนา ดังนี้

08.30-09.00 น. : ลงทะเบียน

09.00-09.15 น. : พิธีเปิดโดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

09.15-09.45 น. : ปาฐกถาพิเศษ “การใช้ผลิตผลเกษตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทน” โดย ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา นักวิชาการเกียรติคุณ และรักษาการประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

10.00-11.00 น. : “สถานการณ์พลังงานโลก”

ผู้เสนอบทความ : ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้วิจารณ์ : คุณวีระพล จิรประดิษฐกุล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

11.00-12.00 น. : “ผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกต่อเศรษฐกิจไทย”

ผู้เสนอบทความ : ศ.ดร.อารยะ ปรีชาเมตตา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้วิจารณ์ : รศ.ดร.วิมุต วานิชเจริญธรรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

13.00-14.00 น. : “พลังงานทดแทนและทางเลือกในองค์ประกอบพลังงาน (Energy Mix) ของไทย”

ผู้เสนอบทความ : อ.ดร.ชโลทร แก่นสันติสุขมงคล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้วิจารณ์ : รศ.ดร.บัณฑิต ลิ้มมีโชคชัย สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

14.00-15.00 น. : “การกำกับดูแลและการปรับโครงสร้างกิจการพลังงานของไทย”

ผู้เสนอบทความ : ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผู้วิจารณ์ : ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

15.00-17.00 น. : การอภิปรายเรื่อง “สถานการณ์พลังงานโลกและการปรับตัวของไทย”

ผู้อภิปราย : ดร.ปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานคณะที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารกสิกรไทย

: ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

: ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

: คุณเจน นำชัยศิริ รองประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ผู้ดำเนินรายการ : ศ.ดร.ปราณี ทินกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ คุณดาราวรรณ รักษ์สันติกุล และ คุณเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร 02-613-2404 , 02-225-9578 โทรสาร 02-224-9428

หมายเหตุ :

1. ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา

2. ผู้เข้าสัมมนาต้องเสียค่าสมัครคนละ 500 บาท (สำหรับเป็นค่าเอกสาร / อาหารว่าง-เครื่องดื่ม)

วิธีการชำระเงินทำได้ 3 วิธี คือ

1. ชำระทางไปรษณีย์โดยธนาณัติสั่งจ่าย “คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”

2. ชำระโดยตรงที่สำนักงานเลขานุการคณะฯ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์

3. ชำระวันงาน