ที่ ว.๐๒/๒๕๕๑       สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
                                                             ๓๑ ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี ๓๓
                                                             บางซื่อ กท.๑๐๘๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๕๑

เรื่อง ขอแจ้งกิจกรรมสมาคมฯ

เรียน ท่านสมาชิกที่นับถือ

หลังจากสมาคมฯได้จัดงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๑ พร้อมมอบรางวัลนราธิปไปแล้วนั้น บัดนี้ สมาคมฯ มีกิจกรรมจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบอีกดังนี้

       ๑.งานต่อยอด สืบทอดวรรณศิลป์

       สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มูลนิธิสุภาว์ เทวกุล ฯ

            นิตยสารสกุลไทย และ บริษัทซี.พี.ออลล์ จำกัด (มหาชน)      

                  มอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ประจำปี ๒๕๕๐

                               และอบรมเชิงปฏิบัติการต่อยอด สืบทอดวรรณศิลป์ ครั้งที่ ๒

             “ประวัติศาสตร์ ฆาตกรรม บู๊ ผี ชีวิต โศกรัก ในนวนิยายไทย”

                               วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑

                                          ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๑

                  ณ ห้องประชุม ๓ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์             ————-

๘.๓๐ ลงทะเบียน

๙.๐๐ กฤษณา อโศกสิน ที่ปรึกษาสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

       ประธานมูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ กล่าวเปิดงาน

๙.๑๕ งานมอบรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ โดย มูลนิธิสุภาว์ เทวกุลฯ

๑๐.๓๐ พัก ดื่มน้ำชา กาแฟ

๑๐.๔๕ การเสวนา “นักเขียนนวนิยาย-มือใหม่หัดขับ” โดย ถาวร สุวรรณ/ชมัยภร แสงกระจ่าง/นรีภพ สวัสดิรักษ์ และนักเขียนผู้ได้รับรางวัลสุภาว์ เทวกุลฯ ดำเนินรายการโดย พิชามญชุ์ ชัยดรุณ

๑๒.๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

๑๓.๐๐ การเสวนาศึกษา “ประวัติศาสตร์ ฆาตกรรม บู๊ ผี ชีวิต โศกรัก ในนวนิยาย

ไทย”โดย วินทร์ เลียววาริณ /ธาดา เกิดมงคล /พงศกร/วิสิทธิ์ โพธิวัฒน์/ กนกวลี พจนปกรณ์ /กิ่งฉัตร / ดำเนินรายการโดย ดร.ญาดา อารัมภีร

๑๕.๐๐ พัก ดื่มน้ำชา-กาแฟ

๑๕.๑๕ เสวนา“ประวัติศาสตร์ ฆาตกรรม บู๊ ผี ชีวิต โศกรัก ในนวนิยายไทย”(ต่อ)

๑๖.๐๐ เวทีสนทนา “เปิดแฟ้มต้นฉบับมือใหม่” (เชิญถามปัญหาปรึกษานักเขียนรุ่นพี่ในห้องประชุม)

๑๗.๐๐ นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย(นางชมัยภร แสงกระจ่าง)กล่าวปิดงาน

       งานวันที่ ๑ เมษายนยินดีรับสมาชิกที่เป็นครู บรรณารักษ์ นักเขียนและเยาวชนเข้าร่วมกับการอบรม และหากประสงค์จะได้ใบประกาศนียบัตร กรุณาแจ้งให้ทราบล่วงหน้าด้วย ที่ สราวุธ ๐๒-๙๑๐๙๕๖๕

       นอกจากนี้ใน ปี ๒๕๕๑ นี้สมาคมยังกำหนดจะจัดงานสัมมนานักอ่านนักเขียนสี่ภูมิภาคขึ้น แต่อยู่ในระยะการเตรียมงาน โดยจะจัดตามสถาบันการศึกษาไม่ซ้ำที่เดิมที่ได้จัดสัมมนานักเขียนสี่ภูมิภาค ปี ๒๕๕๐ ส่วนงานวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ งานวันนักเขียน จะยังคงมีเหมือนเดิม ทั้งนี้ ทั้งสองงาน สมาคมฯจะแจ้งให้ท่านสมาชิกทราบอีกครั้งหนึ่ง

       จึงเรียนมาเพื่อทราบ

       ขอแสดงความนับถือ

      

       (นางชมัยภร แสงกระจ่าง

       นายกสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย