โครงการโรงเรียนนักเขียน โดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
จัดกิจกรรมอบรมการเขียน รุ่นที่ ๑๘ เรื่อง “การเขียนสารคดี”
โดยวิทยากรประสบการณ์สูงจากสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
ในวันเสาร์ที่ ๒๖ และ วันอาทิตย์ที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗
เวลา ๐๘.๓๐. – ๑๖.๓๐ น. ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
เลขที่ ๓๑ ซอยกรุงเทพฯ-นนท์ ๓๓ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ
ค่าใช้จ่ายท่านละ ๙๐๐ บาท (รวมอาหารกลางวัน+อาหารว่างตลอดการอบรม) 
ทุกท่านที่ลงทะเบียนและอยู่อบรมครบวันจะได้รับเกียรติบัตรรับรองหลังการอบรม
สนใจเข้าร่วมอบรมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่… 
ฉัตรชัย คุ้มอนุวงศ์ เจ้าหน้าที่สมาคมนักเขียนฯ โทร. ๐๒ ๙๑๐ ๙๕๖๕ 
และ ๐๘ ๑๕๘๒ ๔๖๗๐ หรือ [email protected], [email protected]