สัมมนาวิชาการ “วรรณกรรมศึกษา : วิจารณทัศน์ของนักวิชาการร่วมสมัย”

สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ “วรรณกรรมศึกษา : วิจารณทัศน์ของนักวิชาการร่วมสมัย”
รายละเอียดดังแนบ PDF ไฟล์

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *