ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาเรื่อง
“สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง:พันธกรณีระหว่างประเทศ กฎหมายและข้อถกเถียง”
วันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เวลา ๐๙.๐๐–๑๒.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๕๐๑ ชั้น ๕ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๐๙.๐๐–๑๑.๓๐ น. สิทธิความเป็นคนของผู้หญิง:พันธกรณีระหว่างประเทศกฎหมายและข้อถกเถียง
โดย…       รศ.มาลี พฤกษ์พงศาวลี ประธานโครงการสตรีและเยาวชนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
            ดร.จุรี วิจิตรวาทการ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
            นายสุจิตต์ ไตรพิทักษ์ นักพัฒนาสังคม ๙
                   รักษาราชการแทนรองผู้อำนวยการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
                         กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
            รศ.วิมลศิริ ชำนาญเวช คณบดีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
ดำเนินรายการ โดย… นางเมทินี พงษ์เวช ผู้อำนวยการสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ
๑๑.๓๐–๑๒.๓๐ น. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วม
             สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จันทร์จิรา บุญประเสริฐ 0–2219–2947, 081–423–6896