คณะกรรมการ “กองทุนศรีบูรพา” มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายสุทธิชัย หยุ่น ได้รับรางวัล ”ศรีบูรพา” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๑ นี้

“รางวัลศรีบูรพา” เป็นกิจกรรมหนึ่งของ “กองทุนศรีบูรพา” ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติของนายกุหลาบ สายประดิษฐ์-“ศรีบูรพา” (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๕๑๗) นักประชาธิปไตย นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยและของโลก

“รางวัลศรีบูรพา” มอบสำหรับศิลปิน นักคิด นักเขียนและนักหนังสือพิมพ์ ผู้มีผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง ได้ดำเนินมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๑ มีผู้ได้รับรางวัลมาแล้ว ๑๙ ท่าน ดังนี้ นายศักดิชัย บำรุงพงศ์ (“เสนีย์ เสาวพงศ์”), นางสาวอำพัน ไชยวรศิลป์ (“อ.ไชยวรศิลป์”), คุณนิลวรรณ ปิ่นทอง, นายอาจินต์ ปัญจพรรค์,นายสุจิตต์ วงษ์เทศ,นายสุลักษณ์ ศิวรักษ์(“ส.ศิวรักษ์”), นายกรุณา กุศลาสัย,นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์,นายสุชาติ สวัสดิ์ศรี,นายวิทยากร เชียงกูล,นางสุภัทร สวัสดิรักษ์,นายสมชัย กตัญญุตานนท์ (“ชัย ราชวัตร”),นายเสถียร จันทิมาธร ,นายนิธิ เอียวศรีวงศ์,นายธีรยุทธ บุญมี นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล,นายสมบูรณ์ วรพงษ์,นายสุรชัย จันทิมาธร และนายวัฒน์ วรรลยางกูร

อนึ่ง ในปี ๒๕๔๙ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์) คณะอนุกรรมการฝ่ายรางวัลเกียรติคุณ ในคณะกรรมการจัดงาน ๑๐๐ ปีศรีบูรพา (กุหลาบ สายประดิษฐ์)ได้ประกาศมอบรางวัลศรีบูรพา ๑๐๐ ปีศรีบูรพา ๓ สาขาแด่ นายสุวัฒน์ วรดิลก สาขานักคิด-นักเขียน

นายขรรค์ชัย บุนปาน สาขานักหนังสือพิมพ์ และศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก สาขานักต่อสู้เพื่อสันติภาพ

สำหรับปี ๒๕๕๑ นี้ พิธีมอบ “รางวัลศรีบูรพา” กำหนดขึ้นพร้อมกับการจัดงาน “วันนักเขียน-๕ พฤษภา” ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ซึ่งจัดโดยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ประวัติย่อ นายสุทธิชัย หยุ่น

Website

– www.suthichaiyoon.com

– www.oknation.net/blog/black