สถาบันปรีดี  พนมยงค์
 
มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมงาน
การแสดงปาฐกถาปรีดี  พนมยงค์  ประจำปี  ๒๕๕๕
ครบรอบ ๘๐ ปี การอภิวัฒน์สยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
ครบรอบ ๑๗ ปี สถาบันปรีดี   พนมยงค์
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ  หอประชุมพูนศุข  พนมยงค์
สถาบันปรีดี   พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ)   แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
**********************************************
เวลา  ๑๓.๓๐ น.            ลงทะเบียน
 ๑๔.๐๐ น.                        การแสดงปาฐกถาปรีดี   พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๕  หัวข้อ  
“แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ :ความคิดว่าด้วยระบบประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน”
(The thought of transitional democracy in siam)
โดย  ศาสตราจารย์  ดร. ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ   วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๑๕.๐๐ น.                        การอภิปรายเรื่อง “พินิจงานเขียนสารคดีเรื่อง สันติปรีดี”
                                    วิทยากร :  ชมัยภร  แสงกระจ่าง                ผู้เขียนเรื่อง “สันติปรีดี”
                                                    ทายาทปรีดี-พูนศุข  พนมยงค์
                                                                ดร.ฐาปนันท์  นิพิฏฐกุล           คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                                                                                (ศูนย์ลำปาง)
                                                    วีระศักดิ์  จันทร์ส่งแสง            นักเขียนสารคดี
                                                   สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย           ดำเนินรายการ