เชิญร่วมฟังอภิปราย เรื่อง “พินิจงานเขียนสารคดีเรื่อง สันติปรีดี” ผลงานอัตชีวประวัติ โดย ชมัยภร แสงกระจ่าง

 สถาบันปรีดี  พนมยงค์
 
มีความยินดีขอเชิญท่านร่วมงาน
การแสดงปาฐกถาปรีดี  พนมยงค์  ประจำปี  ๒๕๕๕
ครบรอบ ๘๐ ปี การอภิวัฒน์สยาม ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕
ครบรอบ ๑๗ ปี สถาบันปรีดี   พนมยงค์
วันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕  ณ  หอประชุมพูนศุข  พนมยงค์
สถาบันปรีดี   พนมยงค์ เลขที่ ๖๕/๑ ถนนสุขุมวิท ๕๕ (ทองหล่อ)   แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
**********************************************
เวลา  ๑๓.๓๐ น.            ลงทะเบียน
 ๑๔.๐๐ น.                        การแสดงปาฐกถาปรีดี   พนมยงค์ ประจำปี ๒๕๕๕  หัวข้อ  
“แปดทศวรรษสยามปฏิวัติ :ความคิดว่าด้วยระบบประชาธิปไตยในระยะเปลี่ยนผ่าน”
(The thought of transitional democracy in siam)
โดย  ศาสตราจารย์  ดร. ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ   วิทยาลัยนานาชาติปรีดี  พนมยงค์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ๑๕.๐๐ น.                        การอภิปรายเรื่อง “พินิจงานเขียนสารคดีเรื่อง สันติปรีดี”
                                    วิทยากร :  ชมัยภร  แสงกระจ่าง                ผู้เขียนเรื่อง “สันติปรีดี”
                                                    ทายาทปรีดี-พูนศุข  พนมยงค์
                                                                ดร.ฐาปนันท์  นิพิฏฐกุล           คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
                                                                                                (ศูนย์ลำปาง)
                                                    วีระศักดิ์  จันทร์ส่งแสง            นักเขียนสารคดี
                                                   สินธุ์สวัสดิ์  ยอดบางเตย           ดำเนินรายการ
Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *