มนารมย์ ชวนคนไทยคิดบวก
ส่งภาพถ่ายโดนใจ “คนไทย พลังใจดี” เข้าประกวด

โรงพยาบาลมนารมย์ จัดประกวดภาพถ่ายโดนใจ หัวข้อ คนไทย พลังใจดี ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท เพื่อส่งเสริมคนไทยให้มีพลังใจดี และร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว ในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น กำหนดปิดรับภาพวันที่ 22 พ.ย.นี้ เท่านั้น

การยิ้ม เป็นการสื่อสารทางกาย ที่เป็นดัชนีชี้วัดระดับความสุขของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี แต่จากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สภาพสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขของคนไทยเริ่มจางหายไป โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเอกชน เฉพาะทางสุขภาพจิต จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสัมพันธภาพและพลังใจในครอบครัวและสังคม ด้วยการประกวดภาพถ่ายโดนใจ หัวข้อ “คนไทย พลังใจดี ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” โดยผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถส่งภาพของตนเองกับครอบครัวหรือกับกลุ่มเพื่อน พร้อมเขียนข้อความเล่าเทคนิคการมีพลังใจที่ดีสั้นๆ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดกับข้อความที่สื่อ จะต้องมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยนำออกมาแสดงหรือประกวด ณ ที่ใดมาก่อน

สำหรับหลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวดนั้น ผู้สนใจมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 1 ภาพ โดยอัดภาพให้อยู่ในขนาดความกว้าง 5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว พร้อมติดภาพไว้บนกระดาษ กรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ พร้อมข้อความเทคนิคการมีพลังใจดีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด เอ4 สามารถส่งภาพได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์มาที่ โรงพยาบาล มนารมย์ เลขที่ 9 ถนนสุขุมวิท 70/3 บางนา กรุงเทพฯ 10260 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศคือ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 2 ที่ 3 และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595 หรือ 02-864-3910

*** หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ พิมพร ศิริวรรณ ที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล มนารมย์ โทร. 081-928-2808 หรือ 02-864-3910

รายละเอียดโครงการ

หลักการและเหตุผล
การยิ้ม เป็นการสื่อสารทางกายอย่างหนึ่ง และนับเป็นดัชนีชี้วัดระดับความสุขของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยปกติแล้ว มนุษย์จะสื่อความรู้สึกภายในออกมาทางสีหน้า ท่าทาง แววตา น้ำเสียง และรอยยิ้ม อย่างไรก็ตาม จากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สภาพสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขของคนไทยที่เคยมี จนถูกเรียกสมญานามว่า สยามเมืองยิ้ม เริ่มจางหายไป
ภาวะที่ร่างกายอยู่ในความเครียด ไม่มีความสุข มีแต่ความทุกข์ โดยไม่ได้รับการฟื้นฟูโดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตเวชนั้น อาจส่งผลกระทบร้ายแรงทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม ดังนั้นจึงเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญที่จะต้องนำคนไทยกลับมามีความสุขกาย สุขใจ คณะจิตแพทย์ของโรงพยบาลมนารมย์ ซึ่งเป็นโรงพยบาลเอกชนแห่งแรก ที่ให้บริการด้านการรักษาและการฟื้นฟูสุขภาพจิตของทุกเพศ ทุกวัย จึงได้ริเริ่มโครงการ คนไทยพลังใจดี ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชน และครอบครัว ได้มีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ร่วมกัน คือส่งภาพของตนเอง หรือภาพกับสมาชิกในครอบครัว หรือภาพกับเพื่อนๆ ที่มีรอยยิ้มสดใส สื่อถึงการมีความสุข และพลังใจที่ดีในการดำเนินชีวิต พร้อมเขียนข้อความบอกเล่า เทคนิคการมีพลังใจที่ดี ส่งเข้าประกวดภาพโดนใจ

วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมการมีพลังใจที่ดีให้กับประชาชนคนไทย ทุกเพศ ทุกวัย
2. ส่งเสริมให้ทุกคนเห็นความสำคัญและร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์
3. เพื่อสร้างความตื่นตัว ให้คนไทยในการดูแลสุขภาพจิตของตนเอง และครอบครัว

กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทั่วไป
ผู้นำความคิด

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
กันยายน – ธันวาคม พ.ศ. 2550

หลักเกณฑ์การประกวด มีดังนี้
 ภาพที่ส่งเข้าประกวด
การประกวดครั้งนี้ เปิดโอกาสให้ประชาชน ส่งภาพถ่ายของตนเองกับครอบครัว หรือกับกลุ่มเพื่อน เข้าประกวดได้ ภายใต้หัวข้อ “คนไทยพลังใจดี ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” พร้อมเขียนข้อความ เล่าเทคนิคการมีพลังใจที่ดี
 คุณสมบัติของผู้ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด
1. สามารถส่งเข้าประกวดได้ทุกเพศทุกวัย
2. ผู้ภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดกับข้อความที่สื่อ จะต้องมีความสอดคล้องกัน
4. จะต้องไม่เคยนำออกมาแสดงหรือประกวด ณ ที่ใดมาก่อน

 การส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
1. มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 1 ภาพ
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องมีขนาดความกว้าง 5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว
3. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้อง ติดภาพไว้บนกระดาษ พร้อมกรอกรายละเอียด ชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และรายละเอียดอื่นๆ
4. การส่งผลงานเข้าร่วมประกวดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ
5. คณะกรรมการดำเนินการจะรักษาผลงานที่ส่งเข้าประกวดอย่างดีที่สุด แต่จะไม่รับผิดชอบ
ในความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย
 สถานที่ส่งภาพเข้าประกวด
ผู้เข้าร่วมประกวดสามารถส่งภาพถ่ายพร้อมเรียงความทางไปรษณีย์มาได้ที่ โรงพยาบาลมนารมย์
9 สุขุมวิท 70/3 เขตบางนา กรุงเทพ 10260 หรือ (วงเล็บมุมซองว่า… คนไทยพลังใจดี)
 การตัดสิน
– การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นข้อยุติจะอุทธรณ์ไม่ได้
– ผลการตัดสินจะแจ้งให้ทราบทางไปรษณีย์ และประกาศทางเว็บไซต์ www.manarom.com
 เกณฑ์การตัดสิน
– การสื่อความหมาย พลังใจดี ของภาพ
– ความสอดคล้องของแนวคิดที่เขียนกับภาพที่ส่งเข้าประกวด
– คุณภาพ ความคมชัด ของภาพที่ส่งเข้าประกวด
– ความคิดสร้างสรรค์

กำหนดการ
ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน ถึง 22 พฤศจิกายน 2550
โดยจะมีการตัดสินมอบรางวัลในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550

 รางวัล
รางวัลแบ่งออกเป็น 4 รางวัล
1.รางวัลชนะเลิศ ภาพพลังใจดีโดนใจมากที่สุด จำนวน 1 รางวัล
– 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากโรงพยาบาลมนารมย์
2.รางวัลภาพรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลพลังใจดีโดนใจ จำนวน 1 รางวัล
– 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากโรงพยาบาลมนารมย์
3.รางวัลภาพรองชนะเลิศอันดับ 2 รางวัลพลังใจดีโดนใจ จำนวน 1 รางวัล
– 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากโรงพยาบาลมนารมย์
4.รางวัลชมเชย รางวัลพลังใจดีถูกใจ จำนวน 2 รางวัล
– 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจากโรงพยาบาลมนารมย์
 สอบถามข้อมูลได้ที่
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการ คุณ อนุศักดิ์ 02-864-3910

ข่าวประชาสัมพันธ์

มนารมย์ ชวนคนไทยคิดบวก
ส่งภาพถ่ายโดนใจ “คนไทย พลังใจดี” เข้าประกวด

โรงพยาบาลมนารมย์ จัดประกวดภาพถ่ายโดนใจ หัวข้อ คนไทย พลังใจดี ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม ชิงเงินรางวัลรวม 70,000 บาท เพื่อส่งเสริมคนไทยให้มีพลังใจดี และร่วมกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ พร้อมกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัว ในการดูแลสุขภาพจิตของตนเองและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น กำหนดปิดรับภาพวันที่ 22 พ.ย.นี้ เท่านั้น

การยิ้ม เป็นการสื่อสารทางกาย ที่เป็นดัชนีชี้วัดระดับความสุขของแต่ละคนได้เป็นอย่างดี แต่จากสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง สภาพสังคมที่เร่งรีบในปัจจุบัน ทำให้รอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างมีความสุขของคนไทยเริ่มจางหายไป โรงพยาบาลมนารมย์ โรงพยาบาลเอกชน เฉพาะทางสุขภาพจิต จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมสัมพันธภาพและพลังใจในครอบครัวและสังคม ด้วยการประกวดภาพถ่ายโดนใจ หัวข้อ “คนไทย พลังใจดี ยิ้ม ยิ้ม ยิ้ม” โดยผู้ที่สนใจส่งภาพเข้าร่วมประกวด จะต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย สามารถส่งภาพของตนเองกับครอบครัวหรือกับกลุ่มเพื่อน พร้อมเขียนข้อความเล่าเทคนิคการมีพลังใจที่ดีสั้นๆ โดยภาพที่ส่งเข้าประกวดกับข้อความที่สื่อ จะต้องมีความสอดคล้องกัน ทั้งนี้ ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยนำออกมาแสดงหรือประกวด ณ ที่ใดมาก่อน

สำหรับหลักเกณฑ์การส่งภาพเข้าประกวดนั้น ผู้สนใจมีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ 1 ภาพ โดยอัดภาพให้อยู่ในขนาดความกว้าง 5 นิ้ว ยาว 7 นิ้ว พร้อมติดภาพไว้บนกระดาษ กรอกชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และรายละเอียดอื่นๆ พร้อมข้อความเทคนิคการมีพลังใจดีความยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษขนาด เอ4 สามารถส่งภาพได้ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์มาที่ โรงพยาบาล มนารมย์ เลขที่ 9 ถนนสุขุมวิท 70/3 บางนา กรุงเทพฯ 10260 ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 รางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศคือ เงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลที่ 2 ที่ 3 และรางวัลชมเชยอีก 2 รางวัล จะได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท 10,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-725-9595 หรือ 02-864-3910

*** หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ พิมพร ศิริวรรณ ที่ปรึกษาการประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาล มนารมย์ โทร. 081-928-2808 หรือ 02-864-3910