เทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8 ใต้คอนเซ็ปต์


‘เด็กฉลาด ชาติเจริญ’วันพุธที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 – 20.00 น.


เวลา 10.00 น. – 20.00 น.


พบสำนักพิมพ์คมบางได้ที่บู๊ธ H15 โซนซี 2 ชั้นบน


สถานที่จัดงาน


โซนซี 1-2 และพลาซ่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พื้นที่ 11,000 ตารางเมตร


 


พิธีเปิด


วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น.ประธานพิธีเปิด


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน


 


หลักการและเหตุผล


     เพื่อกระตุ้นให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือ และการเรียนรู้ ตลอดจนเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการอ่าน ตลอดจนสร้างสภาพแวดล้อมให้เด็กและเยาวชนมีความสุขกับการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่นิสัยใฝ่เรียนรู้รักการอ่าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคนในชาติต่อไปในอนาคต     สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ในนามของภาคเอกชนที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนจึงได้กำหนดจัดงานเทศกาลหนังสือเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 8 (Book Festival for Young People 2010) ขึ้น ระหว่างวันพุธที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 ณ โซนซี 1-2 และพลาซ่า รวม 5 วัน ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ แนวคิดการจัดงานในครั้งนี้คือ “เด็กฉลาด ชาติเจริญ”


 


วัตถุประสงค์


•รณรงค์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน อายุ 0-18 ปี
•รณรงค์ส่งเสริมให้คนไทยตั้งแต่ เด็ก เยาวชนตลอดจนผู้ใหญ่ทุกอาชีพเห็นถึงความสำคัญของการอ่านและการเรียนรู้ตลอดจนอ่านหนังสือได้อย่างต่อเนื่อง
•ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู และบรรณารักษ์รู้เทคนิควิธีการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้แก่เด็กและเยาวชนอย่างเหมาะสมและได้ผล
•ส่งเสริมให้สำนักพิมพ์ในประเทศไทยเกิดความตื่นตัวปรับปรุงพัฒนาการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ
มีความหลากหลายเป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนทุกช่วงอายุ


 


เป้าหมาย


•สำนักพิมพ์ที่ผลิตหนังสือเด็ก เยาวชน แบบเรียน หนังสือประกอบการเรียน และสื่อการศึกษา จำนวน 180 แห่ง ร่วมออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน
•ครู บรรณารักษ์ เด็กและเยาวชน ตลอดจนประชาชนที่สนใจเข้าชมงานและร่วมกิจกรรมทางวิชาการตลอดจนนิทรรศการต่าง ๆ ที่จัดในงานไม่น้อยกว่า 300,000 คน


 


ระยะเวลา


รวมทั้งสิ้น 5 วัน คือระหว่างวันพุธที่ 14 ถึง วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 – 20.00 น.


 


สถาที่จัดงาน


โซนซี 1-2 และพลาซ่า ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ พื้นที่ 11,000 ตารางเมตร


 


พิธีเปิด


วันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553 เวลา 10.00 น.ประธานพิธีเปิด


ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน
หน่วยงานผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน


สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย


 


กิจกรรมภายในงาน


•การออกร้านจำหน่ายหนังสือเด็ก แบบเรียน หนังสือประกอบการเรียน และสื่อการศึกษาเด็ก 0-8 ปี บริเวณโซนซี 1 (ชั้นล่าง)
•การออกร้านจำหน่ายหนังสือและสื่อการศึกษาเยาวชน 9-18 ปี บริเวณโซนซี 2 (ชั้นบน)
•โครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง ครั้งที่ 19 ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553
•กิจกรรมส่งเสริมการอ่านต่าง ๆ
•การอบรมสัมมนาทางวิชาการ


 


ผลที่คาดว่าจะได้รับ


•เกิดความตื่นตัวในวงการหนังสือ ในการผลิตหนังสือเด็กและเยาวชนที่ดีมีคุณภาพเพื่อสนองความต้องการของเด็กและเยาวชนทุกช่วงอายุ
•ให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการอ่านหนังสือตลอดจนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ
•โครงการทอฝันปันหนังสือให้น้อง ครั้งที่ 19 ในวันพุธที่ 14 กรกฎาคม 2553
•ทำให้เกิดการแข่งขันการพัฒนารูปแบบหนังสือและสื่อการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในรูปแบบที่ทันสมัย


****


หมายเหตุ


คมบาง H15 โซนซี 2 ชั้นบน


ขอเชิญนักอ่านทุกท่าน เลือกซื้อวรรณกรรมดีๆ


วรรณกรรมไทย  – นวนิยายไทย ผลงาน ชมัยภร แสงกระจ่าง ได้รับรางวัลจากงานสัปดาหฺหนังสือแห่งชาติมากมาย


ผลงานของ / อุทิศ เหมะมูล  ซีไรต์ 2552 / เรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์ ซีไรต์ 2547-


 วรรณกรรมรัสเซีย (แปลโดย ดลสิทธิ์ บางคมบาง) -ตอลสตอย / โกโกล / ดอสโตเยฟสกี้ /วรรณกรรมโมเดิร์นคลาสสิค – คาฟคา / เวอร์จิเนีย วูล์ฟ บรูโน ชูลท์ วีโทลด์ กอมโบรวีช

(ผู้ใหญ่ ไปจนเด็กและเยาวชนควรอ่านที่ซู้ด..)