โครงการเสวนาวรรณกรรม
“วรรณกรรมไทยในทศวรรษ 2550”
จัดโดย สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ
ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
และฝ่ายวิรัชกิจ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554
ณ ห้อง 304 อาคารมหาจักรีสิรินธร
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


10.00-10.30  น.  ลงทะเบียน10.30 -12.00 น.  ปาฐกถานำเสวนา “ทิศทางวรรณกรรมร่วมสมัย”
 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์
  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


12.00-13.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย


13.00-15.00 น. เสวนา วรรณกรรมไทยทศวรรษ 2550: มุมมองของนักวิชาการและนักวิจารณ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์
     คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร. สรณัฐ ไตลังคะ
    นายกสมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทยฯ
คุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย
นักวิจารณ์รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
อาจารย์นัทธนัย ประสานนาม
นักวิจารณ์รางวัลหม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินรายการ


15.00-15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.20-17.00 น. เสวนา วรรณกรรมไทยทศวรรษ 2550: มุมมองของนักเขียนและบรรณาธิการ 
คุณนิรันศักดิ์ บุญจันทร์ นักเขียนและบรรณาธิการจุดประกายวรรณกรรม 
คุณกิตติพล สรัคคานนท์ ผู้เขียนรวมเรื่องสั้นที่อื่นและบรรณาธิการ
คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์ ผู้เขียนลอนดอนกับความลับในรอยจูบ, เคหวัตถุ ฯลฯ  นักแปล บรรณาธิการ ฯลฯ
ดร. อารียา หุตินทะ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ดำเนินรายการ