คอลัมน์เล่มนี้ที่อยากดู ในนิตยสารไบโอสโคป ฉบับที่ 98 มกราคม 2553อ่านคอลัมน์แบบสแกนได้ที่นี่ PDF file