โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
 เรื่อง “ จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นไทย : ๔๐ ปี นับจาก ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖ ”
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการ
 จะจัดการประชุมวิชาการประจำปีขึ้น ในวันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕ 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร ตลิ่งชัน 

การประชุมวิชาการประจำปีครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอความก้าวหน้า
ของผลงานวิจัยในรอบ ๑ ปี 
และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนทัศนะระหว่างนักวิชาการ นักเขียน นักวิจารณ์
และผู้เข้าร่วมประชุม อันจะเป็นประโยชน์ต่อคณะวิจัย
และเป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจทำวิจัยทางวรรณกรรมแก่ประชาคม
และสังคมในวงกว้างต่อไป

โครงการวิจัยฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญอาจารย์และนักศึกษาในสังกัดของท่าน
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
 โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

และโปรดแจ้งการตอบรับมายัง [email protected] 

หรือโทรศัพท์แจ้งมายัง คุณศรีโสภา วงศาโรจน์

 เบอร์โทรศัพท์ ๐๘ ๑๙๒๐ ๗๒๗๕ 

ภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน

กำหนดการ

การประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ ๑ โครงการเมธีวิจัยอาวุโส สกว.
เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้น : ๔๐ ปี นับจาก ๑๔ ตุลา ๒๕๑๖”
วันเสาร์ที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๕

ณ ห้องประชุม ๔๐๗ ชั้น ๔ ศูนย์มานุษยวิท

ยาสิรินธร

(ได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)


๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๒๐ – ๐๙.๓๐ น. กล่าวต้อนรับโดยศาตราจารย์ ดร. รื่นฤทัย สัจจพันธุ์ หัวหน้าโครงการวิจัย
๐๙.๓๐ – ๑๐.๑๕ น. ปาฐกถา เรื่อง “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นไทย”
โดย คุณสุชาติ สวัสดิ์ศรี ศิลปินแห่งชาติ
๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง

๑๐.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. เสวนาเรื่อง “ทัศนะของนักเขียนไทย : เงาสะท้อนหรือเงาเบี่ยงเบน”
โดย
คุณอนุสรณ์ ติปยานนท์
คุณอำไพ สังข์สุข (เงาจันทร์)
คุณภาณุ ตรัยเวช
คุณอุทิศ เหมะมูล
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ชมัยภร บางคมบาง

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ของการวิจัย และสังเคราะห์ผลงานวิจัย โดย
ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
นักเขียนภาคอีสาน” โดย อาจารย์ชฎารัตน์ สุนทรธรรม

เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “ จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
นักเขียนภาคใต้” โดย อาจารย์นพดล ปรางค์ทอง

๑๔.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. รับประทานอาหารว่าง
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “ จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
นักเขียนภาคเหนือ” โดย อาจารย์อัคคภาค เล้าจินตนาศรี

เสนอความก้าวหน้างานวิจัย “จิตวิญญาณประชาธิปไตยในเรื่องสั้นของ
นักเขียนภาคกลาง” โดย อาจารย์ ดร.อารียา หุตินทะ

๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. อภิปรายทั่วไป และกล่าวขอบคุณ โดย ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

พิธีกร คุณสิรนันท์ ห่อหุ้ม